زیمنس

ارتباط و اجتماع منابع اطلاعاتي بزرگترين منفعتي است كه تاكنون بدان دست يافته ايم، زيرا گزارشگري و نقشه هاي استراتژي ازطريق يك برنامه واحد به اشتراك گذاشته ميشود.

نقل قول از آقايLuis Sebastiao  (مسئول اطلاعات و سازمان)   

9-5-2016 6-09-24 PM

 

عملگرائي در مديريت عملكرد

زيمنس پرتغال از قبل در زمينه مديريت عملكرد بمدت ۵ ، ۶ سال فعال بوده است و اين آن زماني است كه شروع بكار در زمينه ارزيابي مديريت مرتبط با مدل تعالي EFQM آغاز گرديده بود. EFQM چهار چوبي غير تجويزي است كه مشخص كننده اين مطلب است كه روشهاي متفاوتي براي رسيدن به تعالي پايدار وجود دارد. چهارچوب اين مدل بر ۹ پايه استوار است. پنج عدد از اين پايه ها “توانمندكننده ها و چهار عدد از آنها نتايج هستند . معيارهاي توانمندكننده مسائل كاري يك سازمان را پوشش ميدهد. معيارهاي نتايج حاصل فعاليتهاي سازمان را پوشش مي دهد بدين ترتيب توانمندكننده ها، نتايج را بدست مي دهند.

تصميمي مبني بر توسعه عملي ايده كارت امتيازي متوازن BSC كه مدل تعالي EFQM را پوشش دهد در دستور كار قرار گرفت. در حيطه معيار شماره ۲ (سياست واستراتژي) و معيارشماره ۹ (نتايج اصلي عملكرد) آنها شروع به توسعه مواردي مرتبط با كارت متوازن نمودند. در ابتداي كارآنها پروژه را برپايه يك فايل Excel آغاز كردند كه قابليت توليد نمودارهايي را دارا بود و ميزان خودكار بودن کار را افزايش مي داد. هرچه مدل موردنظر رشد ميكرد فايل Excel مزبور كمتر قابل اداره شدن مي گشت ، بنابراين شركت به دنبال راه حلي نرم افزاري ميگشت.

سرعت، راحتي و كاربري آسان

زيمنس بدنبال راه حلي مجتمع بود كه ايده كارت امتيازي متوازن را عملي سازد ولي تغييرات زيادي را به سازمان تحميل نكند.”ما تعداي از ابزارهاي كارت امتيازي را مورد مقايسه قرار داديم و به نظر رسيد كه كارت امتيازي QPR مناسب ترين آنها است زيرا احتياج به آموزش زيادي براي كاربري آن وجود نداشت چون داراي امكانات كار برروي شبكه ، كاربري آسان و روش سريع براي خلق و توسعه مدلها بود.”نقل قول از آقاي Luis Sebastiao (مسئول اطلاعات و سازمان)

كارت امتياز QPR مشوق مسئوليت پذيري درون سازماني است.

۲نفر از اعضاء گروه هاي عملياتي زيمنس در واحد تجاري كه در بخشهاي مختلفي از بازار فعال هستند بصورت ۱۰۰% از اين ابزار بهره مي گيرند. اين بخشها شامل ابزارهاي پزشكي و مخابراتي ميشود كه از نظر اهميت كاري بالغ بر ۵۰% كار شركت را پوشش مي دهند.

شركت زيمنس كارت امتيازي QPR را در سطح واحدهاي تجاري پياده سازي كرده است كه تعيين كنندة شاخص هاي عملكردي مي باشد كه استراتژي و چشم انداز سازمان را نمايش مي دهد و در همين حين ميزان دسترسي به اهداف را مشخص مي كند.

آقاي Luis Sebastiao كه مسئول جنبه هاي سازماني و IT پياده سازي داخلي است ابراز ميدارد كه واحدها همانند شركت هائي كوچك در درون يك شركت بزرگ عمل مي كنند و بدين ترتيب داراي ميزاني از خود مختاري در محدوده كنترلي شركت اصلي مي باشند

فوائد حاصله

برطبق گفته آقاي Fernando Santos  مديركل اطلاعات زيمنس پرتغال، شركت بصورت آني پس از پياده سازي كارت امتيازي QPR با ميزان فزاينده اي از كاربرد روبرو شد.در حال حاضر كه كارت امتيازي پياده سازي شده است شركت به ميزاني از انعطاف پذيري دست يافته است كه هرگز سابقه نداشت.

۱۰۸ استفاده كنندة اين برنامه، نرم افزار مورد بحث را داراي كاربري آسان مي دانند و ابراز مي دارند كه اين نرم افزار ديدي جامع به استراتژيهاي سازماني و تاثير كارهاي فردي در اين راستا بدانها ميدهد.

SiemensPortugal-SuccessStorycloud-download-24