هستـه فنـلانـدی، پوستـه ایرانـی

ادراکی نو در توسعه سازمانی: تکنولوژی پیشرو اسکاندیناوی در هسته، و انعطاف پذیری در پوسته

رویکردهای متفاوت به توسعه تکنولوژی وجود دارد، در ایران اما رویکردهای افراطی بشتر حاکمیت داشته اسـت: طراحی و ساخت کاملا داخلی در یکسر طیف در مقابل واردات تکنولوژی.

خرد اما همچون هر کار دیگری در طیفی در میانه این دو قرار می گیرد، مدل ســـام برای توسعه پایدار تکنولوژی و تعمیم و تسری آن بر اصل مشارکت با شرکا بین المللی، خرید هسته تکنولوژی های پیشرو ، و شکل دادن پوستنه آن با مقتضیات محلی است. این مدل همزمان به مشتریان  نسبت به یک معماری و طراحی صحیح اطمینان داده، امکان توسعه های آتی را بشکلی ساده فراهم می نماید.

 .”according to our own observations, the companies that are deploying agile at scale have accelerated their innovation by up to 80 percent”  Mckinsey May.2016

Agile Mckinsey report20162
مقایسه روش مدرن توسعه تکنولوژی نرم افزار/محصول با روشهای خطی سنتی