بندر امام خمینی

تبديل بندرامام به يك سازمان استراتژي محور با استفاده از QPR

       QPR Scorecard باعث شد در نگاه استراتژي بندر به آينده تغييرات جدي ايجاد شود نگاهي كه باعث شد تا مدير بندر بتواند از BSC به عنوان سيستمي براي مديريت استراتژيك خود استفاده نمايند لذا جهت انجام يك ارزيابي كامل از عملكرد سازمان خود آن را از9-4-2016 6-02-29 PM پنج زاويه ديد يا منظر (Perspective) به شرح ذيل مورد ارزيابي قرارداد و براساس آنها Big picture اصلي بندر را تهيه نمود.

۱- منظر حاكميتي                                     

۲- منظر مالي

۳- منظر مشتري

۴- منظر فرآيندهاي داخلي

۵- منظر رشد و يادگيري

 در هر يك از اين پنج منظر اهداف (Objectives)، سنجه ها (Messures) و اهداف كمي (Targets) و همچنين روش اجرايي را به صورت ذيل برنامه ريزي و مورد اجرا قرار داد.

دلايل استفاده از QPR:

       با توجه به تغييراتي كه در بازار تجارت كالاهاي وارداتي و صادراتي در حال انجام است و اين تغييرات امكان داشت تا در درازمدت بر روي جذب كالا در بندر تأثير بگذارد لذا مدير بندر (جناب آقاي اسلامي) تصميم گرفت كه بدنبال ايجاد تحول اساسي در استراتژي هاي خود باشد.

  فرصت هاي جديد بسياري در تجارت جهاني در حال ظهور است و بندرامام مي بايست به يك سازمان استراتژي محور تبديل مي شد. سازماني كه مشتريان را بهتر درك كند و بتواند آنچه را كه مي خواهند ارائه دهد. با شناخت نرم افزار QPR در سال ۲۰۰۵ مدير بندر متوجه شد كه QPR Scorecard از روش BSC  (روش ارزيابي متوازن) به عنوان روشي نوين در ارزيابي عملكرد استفاده مي كند لذا با توجه به قديمي بودن روش ارزيابي قبلي كه عمدتاً بر مبناي سنجه هاي مالي بود و توانايي QPR Scorecard در استفاده از روش ارزيابي متوازن، مدير بندرتصميم گرفت از اين نرم افزار جهت پايش سنجه هاي اصلي تأثيرگذار بر عملكرد بندر استفاده نمايد.

Imam-khomeini-port-and-maritime-organization_cpm-watermarkcloud-download-24