داستان ما

در دهه ۷۰ شمسی در ایران سیستم های مدیریتی عموماً در برگیرنده نظام های طبقه بندی مشاغل، نرم افزارهای حقوق ، دستمزد و حسابداری، دیتابیس های اطلاعاتی مجرد و استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ و نظایر آن بودند که  بصورت مجمع الجزایر متفرق عمل می کردند و مفهوم جوهری “تفکر سیستمی” غایب بزرگ صحنه بود. بنیانگذاران سام که نمایندگان و طرفهای تجاری شرکتهای بین المللی همچون هیتاچی، زیمنس، اریکسون و نوکیا بودند به تجربه دریافتند که  عامل اصلی ناکامی در اکثر کسب و کارهای ایرانی فقدان آن جوهره اساسی، یعنی سیستم است که بر روی پلتفرم الکترونیکی قابل اجرا باشد تا برای کارکنان و مدیران، دیالوگ و مشارکت را  که عامل اصلی رشد سازمانهای یاد گیرنده است، فراهم نماید. پیگیری و رایزنی با شرکتهای مذکور، منتهی به  دعوت از برخی از پیشروترین موسسات تکنولوژی مبتنی بر فناوری اطلاعات اروپا گردید. با جلب نظر آنها برای انتقال تجارب خود به سازمانهای ایرانی ، گروه سام طی دو سال اول فعالیت زیر پوشش دفتر دبی قرار داشته و پس از آن با جا انداختن حوزه “خاورمیانه غیر عربی” موفق به تصویب فارسی سازی سیستم ها و 30morghانتقال تکنولوژی به دفتر تهران و از آن طریق به مشتریان خود شد، دفتر تهران مرکز آموزش ، مربی گری و پیاده سازی و پشتیبانی تا امروز بوده است. مدلی موفق از توسعه تکنولوژی که امید است به مجادلات افراطی پیرامون برنامه های توسعه پایان دهد. مدلی متعادل که به استفاده آگاهانه از “هسته تکنولوژی” کشورهای توسعه یافته، با “پوسته و طعم” متناسب با مقتضیات کشور بیانجامد. در این مسیر از اندیشمندان، ایرانیان خلاق و متخصصین دلسوز حوزه توسعه سازمانی صمیمانه مدد جسته، دعوت به مشارکت مینماید، همکاریهایی ارزش آفرین با مضمون “سیمرغ” توسعه پایدار ایران زمین.