QPR Portal

مشاهده سازمان از منظرهای گوناگون  ، از هرجا و با هر وسیله ای (iphone, Tablet,  SmartPhone, Android,etc..) 

Jam-e Jam2

..پس آن جام بر کف نهاد و بدید
در او هفت کشور همی بنگرید

ز کار و نشان سپهر بلند
همه کرد پیدا، چه و چون و چند..

                                                                   (فردوسی بزرگ)

در استوره شناسی پارسی آمده است که فرمانروایان خردمند  جامی “جهان نُمای” در اختیار داشته اند که حکمرانی بر سرزمینهای وسیع پرشیا را میسر مینموده است.جامی که همه ٔ عالم در آن نموده میشد. دکتر معین در مقاله ٔ خود به عنوان «جام جهان نما» نویسد: در نظم و نثر پارسی بارها از جامی بنام «جام جهان نُما» و اسامی دیگر «جام کیخسرو، جام جم ، جام جمشید، جام گیتی نُما، جام جهان بین ، آئینه ٔ سلیمان ، آئینه ٔ سکندر و غیره » یاد کرده اند و فرهنگ نویسان گفته اند: جامی بوده است که احوال خیر و شر عالم از آن معلوم میشده است.

puzzle ball

اگر مدیریت و حکمرانی خوب  (Good Governance) ، امروز بمفهوم مدیریت بر مبنای کمیات و کیفیات و اندازه گیری آنها است، QPR Prortal  ابزاری است که بتواند با زیر ساخت موجود وب،سلامت سازمان را از مناظر و زوایای گوناگون پایش نماید. این پرتال مشارکتی، برای هر یک از کاربران اختصاصی میشود بشکلی که بعنوان مثال، مدیر مالی از منظر مالی به سازمان مینگرد ، مدیر پشتیبانی، از نماهای تامین و تدارک و وضعبت دارایی های انسانی و فرایندهای مربوطه و اقدامات و تغییرات و پروژه ها و …

در واقع با پرتال شما برای هر یک از مدیران و کارکنان سازمان یک نمای اختصاصی آن فرد/پست برای وی تدارک میبینید، ولی این نماهای مختلف منظرهای گوناگون از یک”واقعیت” را دنبال می کنند:

(نظام مشارکت) Collaboration Managementlink-5-24

 

QPR dashbard

 • نمای سیستمهای امتیازی
 • نمای نقشه استراتژی
 • نمای سنجه ها (شاخصها)
 • نمای طراز یابی  Benchmark
 • نمای راهنما

  Process BI shot 2_0
  نمونه ای از یک نمای طرازیابی Benchmark در پرتال QPR
 • نمای تحلیلی
 • نمای اقدامات
 • نمای جزئیات
 • نمای نقشه فرآیندها
 • نمای ساختار و تشکیلات سازمانی
 • نمای منابع
 • نمای نکات و یادداشتها
 • نمای آیتم های اطلاعاتی
 • نمای روابط (علی و معلولی)
 • نمای گزارشات
 • نمای ریسک ها
 • نمای پیشرفت ها
 • نمای مسولین فرایند
 • نمای مربیان
 • نمای عملکردها
 • نمای تجارب (مدیریت دانش سازمانی)
 • نمای روند ها
 • نمای جغرافیایی
 • نمای پروژه ها
 • نمای نقشه عملکرد
 • و نماهای تلفیقی از نماهای فوق ..
Strategy Map 2.png
نمایی از تحلیل بلادرنگ استراتژیک یک سازمان ایرانی ( با کسب اجازه، نام محفوظ)

AKSA Acrylic

video-play-32
How To Use Action in QPR Portal