QPR Process Analyzer

 

imagesاین ماجول امکانات پیش بینی و تحلیل های پیشرفته فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر داده ها را با استفاده از موتور قدرتمند و ابزار واکشی داده های  ETL در اختیار می گذارد و نیاز به استفاده از ابزارهای جداگانه برای کار با داده ها را منتفی می سازد یکپارچه سازی داده ها می تواند خودکار شده و تغییر و تحول داده ها در داخل سیستم از طریق سطح واسط کاربری ساده “بلادرنگ ” شود. این امکانات بدان مفهوم است که شما همزمان با اجرای فرایندهای، تصویر اجرای فرایند و رد و بدل شدن اطلاعات مربوطه را مشاهده می کنید.  بعلاوه شما قادر هستید که به تفکیک نوع محصول، مشتری، بازار و یا گروه محصول/خدمات مسیر حرکت را در هر قدم و یا درکل جریان فرایند کار تحت نظر بگیرید.

cloud-download-24QPR_ProcessAnalyzer_brochure_ENG

  QPR_ProcessAnalyzer_Supply_Chain_Brochure_ENGcloud-download-24

راه حل سازمان ها در:

  • داده/فرآیند کاوی Data/Process Mining
  • ترازیابی Benchmarking
  • هوشمندی کسب و کار BI
  • مهندسی مجدد/ساختارRe-Engineering/Restructuring
  • تضمین کیفیت (Quality Assurance(ISO9001,ISO27001,ISO18001
  • قیمت تمام شده کاهش سیستماتیک هزینه ABC & ABB