Sakari Lapinsuo

ساکاری قبل از هر چیز یک تیمساز حرفه ای است. یک لیسانس و فوق لیسانس در مهندسی برق دارد از دانشگاه Alto و با یک دانشنامه اقتصاد از مدرسه مدیریتی دانشگاه هلسینکی به آگاهی های کسب و کار خود را توسعه داده است.

همواره دستی بر برنامه نویسی داشته و با روشهای قرن ۲۱ در برون سپاری کار در سطح بین المللی را می داند. او با بکارگیری تکنولوژی Java و نیز Google Web tools در جریان تحول سامانه های سازمان ملل در ۶۵ امین جلسه مجمع سازمان ملل عضو نقش داشته است. او هم اکنون هماهنگ کننده کلیه فعالیت های خدمات مشتریان در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا است.

 Sakari Lapinsuo

QPR Partner Manager Middle East, Asia, Russia & CIS