برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)

هر زمان كه ما هدف كارت امتياز متعادل” BSC” را تنظيم مي كنيم، در همان زمان براي ادارات در كشورها برنامه كاري تهيه ميكنيم تا فعاليت هايي را كه ما را براي 9-5-2016 6-16-54 PMرسيدن به اهدافمان كمك مي كنند  شناسايي كنيم.”

(Merita Jorgo، رئيس واحد پشتيباني برنامه، UNDP آلباني)

“شاخص نمايشگر دانش به اشتراك گذاشته شده انگيزه اي را در شركت براي بهترين استفاده از دانش و شبكه هاي حوزه اي فراهم آورده است. “

(Serdar Bairiev، مسئول برنامه، UNDP تركمنستان).

دسترسي آسان به اطلاعات و خصوصيت كاربري آسان، دليلي براي مشاركت فعال همه كاركنان درتصميم گيري ودستيابي باهداف مديريت اداره ماست”

(Moustapha Soumare، هماهنگ كننده  منطقه اي UN، نماينده منطقه اي UNDP،بنين).

“بعد از معرفي MRF به كاركنانمان، انها متوجه اهميت آن شدند و براي دستيابي به اهداف و نتايجي كه موقعيت UNDP را به يك سازمان موفق و دوباره نوين شده تغيير ميدهد احساس تعهد كردند”

(Alma Frances Mendez، مدير عملياتUNDP، السالوادور)

cloud-download-24UNDP-BSC-brochure